Verkoopsvoorwaarden - Sophiedesutter

Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN


 1. Toepassing en goedkeuring voorwaarden
  1. De bestelling en verkoop van juwelen of producten via www.sophiedesutter.be wordt U aangeboden door GoldStone BVBA, Steenweg van Grembergen 10, 9200 Dendermonde met BTW nummer 0445.308.291 . Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van de verkoper.
  2. Onder “ KOPER “ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en), aankoopt via de webshop evenzo iedere bezoeker van de online juwelenwinkel.
  3. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd via de onlinewinkel www.sophiedesutter.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
  4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name diegenedie gelden voor de verkoop of verhuur in de winkel van de verkoper.
  5. De verkoper is actief in Europa. Bijgevolg kan de verkoper uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in Europa gelegen is en dit leveringsadres geen postbusadres is.
  6. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
  7. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.
 2. Tot standkoming van de overeenkomst
  1. Er komt slechts een verkoopsovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door de verkoper die de koper hiervan bij bevestigingsschrijven op de hoogte stelt.
  2. De ontvangst van het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
  3. De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in dit geval van nog openstaande facturen.
 3. Prijzen
  1. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen,uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.
  2. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
  3. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ) fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ) fouten betreffen.
  4. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld in het bevestigingsschrijven.
  5. De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
  6. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
  7. De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.
 4. Betaling
  1. Voor de bestelling van producten via de online juwelenwinkel zijn er volgende betaalmogelijkheden voorzien:

   * Visa en mastercard
   * Bankoverschrijving met IBAN: BE08 293017504313
  2. De verkoper verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online juwelenwinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
  3. De verkoper respecteert de regels met het oog op het toelaten van de terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen conform de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
  4. In het geval een betalingstermijn werd bedongen en in elke geval 30 dagen na levering is de koper, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , een moratoire intrest verschuldigd voor laattijdige betaling van 1 % per maand en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 €.
 5. Levering
  1. De producten worden opgestuurd naar het leveringsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).
  2. Uiteraard stelt de verkoper alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch op de online winkel aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.Wij trachten de bestelde artikelen te leveren binnen 2 werkdagen.
  3. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan een bijkomende termijn worden afgesproken tussen koper en verkoper. Bij ontstentenis van bijkomende termijn wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en zal de verkoper de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.
  4. Verzending binnen België is gratis, voor wat betreft de andere landen van de EU wordt de leveringskost steeds berekend in het winkelmandje en vooraleer u overgaat tot bestellen )
 6. Verzakingsrecht
  1. Het verzakingsrecht is enkel van toepassing voor de aankoop via de webshop door natuurlijke personen of rechtspersonen die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, deze producten verwerven of gebruiken.
  2. De wet van 15 mei 2010 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
  3. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en ( een kopie van) de factuur/ leveringsbon teruggestuurd worden naar:

   Sophie De Sutter
   Goldstone BVBA
   Steenweg Van Grembergen 10
   9200 Dendermonde
  4. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
  5. Ten laatste 14 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, inclusief de rechtstreekse kosten van levering.
  6. Ex artikel 80 4 wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op:

   de levering van producten die volgend de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 7. Privacy
  1. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door de verkoper en bewaard in uw persoonlijke rekening om de verkoper toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.
  2. De verkoper leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
  3. De verkoper verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.
 8. Garantie
  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en of/diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot stand koming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. De verkoop waarop de huidige verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.
  3. Allen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr